21.7.16

Νέες ειδικότητες θα λειτουργήσουν στο δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης


Η πρόταση του Δημοσίου ΙΕΚ Τρίπολης για τη λειτουργία νέων ειδικοτήτων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το νέο έτος κατάρτισης 2016-2017 περιλαμβάνει δέκα (10) ειδικότητες από διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης. 
Για τη σύνταξη της πρότασης ελήφθησαν υπόψη:

Οι προοπτικές απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας.
Οι ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας.
Το ενδιαφέρον των υποψηφίων.
Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Οι απόψεις των τοπικών επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων.
Η λειτουργία ίδιων ειδικοτήτων σε κοντινά ΙΕΚ.
Η διαθεσιμότητα  εργαστηρίων και εκπαιδευτών.
Η απρόσκοπτη λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης

Οι  ειδικότητες που προτάθηκαν είναι:    

ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧAΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πολυμέσα/Web Designer - Developer/Video Games)

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Εγγραφές

Οι εγγραφές αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθούν σε δύο (2) στάδια. Στο πρώτο (1) στάδιο οι υποψήφιοι σπουδαστές θα κληθούν ηλεκτρονικά να συμπληρώσουν μια αίτηση επιλογής με τρεις (3) προτιμήσεις  από τις εγκεκριμένες νέες ειδικότητες του ΙΕΚ. Σε ποια ειδικότητα θα κληθούν να φοιτήσουν εξαρτάται από τη σειρά προτίμησης που δήλωσαν στην αίτηση τους,  από τον βαθμό απολυτηρίου του Λυκείου, την ηλικία, τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα  αλλά και από κοινωνικά κριτήρια, ΑΜΕΑ, τριτεκνία, πολυτεκνία κ.τ.λ. Στη συνέχεια και σε δεύτερο (2) στάδιο για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία του ΙΕΚ Τρίπολης φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, φωτοτυπία ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όλα τα άλλα έγγραφα που έχουν επικαλεστεί στην αρχική τους αίτηση προκειμένου να επιλεγούν.

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπηρετώντας το στρατηγικό του στόχο, για παροχή Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας στη Νέα Γενιά, αναβαθμίζει τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου αρχική επαγγελματική κατάρτιση, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Με τις αλλαγές στις παρεχόμενες ειδικότητες από τα Δημόσια ΙΕΚ και τη σύνδεση των δομών και των ειδικοτήτων με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ενισχύεται η δυναμική των καταρτιζόμενων στην εγχώρια αγορά εργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4186/2013 η φοίτηση στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν. Η δωρεάν φοίτηση στα ΙΕΚ  άρχισε να εφαρμόζεται από το φθινοπωρινό εξάμηνο του 2013.

Προοπτικές και ευκαιρίες που δίνει η φοίτηση στο δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης

Κύριο έργο των Δημοσίων ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας και κυρίως στην τοπική αγορά εργασίας.

Αυτό επιτυγχάνεται με:
την επιλογή και τη διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, στα πλαίσια των ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας
την επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση
τη φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους

Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ - ΣΕΚ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ.

 Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τη 14η  Φεβρουάριου, ενώ το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τη 15η  Φεβρουάριου και τελειώνει τη 30η  Ιουνίου. Η κατάρτιση πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα συν το εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης.

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Όταν οι καταρτιζόμενοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο Δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης με τα εξής πλεονεκτήματα:

α)Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελ-λάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).
β)Σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μοριοδοτούνται με 150 μόρια επιπλέον στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) Οι πιο πολλές ειδικότητες έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και οι απόφοιτοι μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να εργα-στούν σε υφιστάμενες με επαγγελματικά δικαιώματα.
δ) Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολής στράτευσης.

Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Τρίπολης 
Ιωάννης   Δημ.  Κατσίρης

14ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2016»


Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός και ο Πρόεδρος του Κορινθιακού Θεάτρου «Βασίλης Ρώτας» Παύλος Καράγιωργας, θα δώσουν από κοινού συνέντευξη τύπου, στο Δημαρχείο Κορίνθου, την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016, στις 11.00 π.μ. με θέμα το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου, «Κόρινθος 2016»,
που θα πραγματοποιηθεί στη Κόρινθο.

Ο Δήμος Κορινθίων, όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, συμμετέχει στην διοργάνωση του  Φεστιβάλ Θεάτρου, το οποίο θα διεξαχθεί από 31 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 2016, στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης» (Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη), με τη συμμετοχή θεατρικών ομάδων  από την Ελλάδα και την Κύπρο.


ΠΗΓΗ: brakenews.gr

5η Γιορτή Ελαιολάδου και Ελιάς στο Κρανίδι


Στη πλατεία Ρέπουλη της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια και οι εκδηλώσεις της «5ης Γιορτής Ελαιολάδου και Ελιάς» που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Ερμιονίδας, το Ν/.Π. Πολιτισμού και Παιδείας και τη Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου, το διήμερο 30 και 31 Ιουλίου 2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
Πλατεία Ρέπουλη - Κρανίδι

18.30: Έναρξη Έκθεσης -Χαιρετισμοί
18.45: Ομιλίες για το ελαιόλαδο

-Ευτυχία Βελέντζα-Λαδά: Γεωπόνος-Τεχνολόγος τροφίμων-Εκπαιδευτικός: "Η σπουδαιότητα του ελαιώνα στο οικοσύστημα της περιοχής μας και του ελαιόλαδου στη διατροφή μας"

-Δρ. Τάσος Ανέστης: Βιολόγος-Βιοκαλλιεργητής-Γενικός Δ/ντής εταιρείας "Rhizoma OliveFarms": "Από το χωράφι στο ράφι"

-Βαγγέλης Δημαράκης: Γεωπόνος-Βιοκαλλιεργητής- Γενικός Δ/ντής εταιρείας "ΕΡΜΗΣ Α.Ε.": "Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου"

-Έλενα Παραβάντη: RDN Διατροφολόγος-Δημοσιογράφος: "Ελαιόλαδο, το Θεμέλιο της Μεσογειακής Διατροφής"

Παράλληλες δράσεις:

-Έκθεση & Πώληση: προϊόντων σχετικών με τον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας, της μεταποίησης και της εμπορίας ελιάς και ελαιόλαδου

-Εκδήλωση γαστρονομίας: παρουσίαση και προσφορά μεσογειακών εδεσμάτων με βάση τις ελιές και το ελαιόλαδο από τοπικές εθελοντικές ομάδες.

-21.30: Συναυλία ΔΙΟΝΥΣΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ – Γήπεδο ΠΑΟΚ Κρανίδι

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 
Πλατεία Ρέπουλη - Κρανίδι

-18.30: Έναρξη Έκθεσης
Έκθεση & Πώληση: προϊόντων σχετικών με τον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας, της μεταποίησης και της εμπορίας ελιάς και ελαιόλαδου

-Εκδήλωση γαστρονομίας: παρουσίαση και προσφορά μεσογειακών εδεσμάτων με βάση τις ελιές και το ελαιόλαδο από τοπικές εθελοντικές ομάδες.

-18.30: Μουσική βραδιά με jazz μουσική


MBCE event με την παρουσία του Θανάση Aντετοκούμπο στο Λυγουριό


Το MBCE BASKETBALL CAMP ανακοινώνει την διοργάνωση του MBCE  event με την παρουσία του Θανάση Aντετοκούμπο.

Το Σάββατο 23 Ιουλίου 2016 στις 19:00 στο κλειστό γήπεδο Λυγουριού.

Είσοδος Ελεύθερη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο με 22 θέματα


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 
Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού . 

ΘΕΜΑ 2ο 
Περί παράτασης ή μη της μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας των 2ου και 7ου Νηπιαγωγείων Ναυπλίου. 

ΘΕΜΑ 3ο 
Περί έγκρισης της αρ. 89 /2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ : Δημ. Λιμενικού Ταμείου που αφορά « 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 ». 

ΘΕΜΑ 4ο
Περί έγκρισης της αρ. 84 /2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ: Δημ. Λιμενικού Ταμείου που αφορά « έγκριση ισολογισμού έναρξης 01/01/2016 και έκθεση απογραφής ». 

ΘΕΜΑ 5ο 
Περί διαγραφής οφειλών των Ιχθυοτροφείων της ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ ΕΠΕ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Εσόδων. 

ΘΕΜΑ 6ο
Περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016. 

ΘΕΜΑ 7ο 
Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2016. 

ΘΕΜΑ 8ο 
Περί έγκρισης διοργάνωσης των εκδηλώσεων « Αύγουστος και Μνημεία » και διάθεσης σχετικής πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 9ο 
Περί τροποποίησης της αρ. 206/ 2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου. 

ΘΕΜΑ 10ο 
Περί ανάκλησης της αρ. 70/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου. 

ΘΕΜΑ 11ο 
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης με τον όμιλο UNESCO Αργολίδας της θεατρικής παράστασης ΕΛΕΟΝΩΡΑ και διάθεσης σχετικής πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 12ο 
Περί έγκρισης 1ΟΥ ΑΠΕ -1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «κατασκευή γηπέδων τέννις και μπάσκετ στο ΔΡΕΠΑΝΟ». 

ΘΕΜΑ 13ο 
Περί έγκρισης 1ΟΥ ΑΠΕ -1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «αντικατάσταση κεραμιδιών και πλακιδίων κτηρίου γραμματείας πανεπιστημίου». 

ΘΕΜΑ 14ο 
Περί έγκρισης μελέτης και εκτέλεσης του έργου «κατασκευή βραχόκηπου στο ΤΚ Πουλακίδας» . 

ΘΕΜΑ 15ο 
Ορισμός μελών, δια κληρώσεως, για την συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. 

ΘΕΜΑ 16ο 
Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις της ένωσης πολιτισμικών δραστηριοτήτων «Ν. ΚΑΡΟΥΖΟΣ» και διάθεσης σχετικής πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 17ο 
Περί αντικατάστασης μελών επιτροπών . 

ΘΕΜΑ 18ο 
Περί έγκρισης μελέτης έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δ. Ναυπλιέων» και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του. 

ΘΕΜΑ 19ο 
Περί έγκρισης μελέτης έργου: «Απομάκρυνση Οργάνων παιδικών χαρών». 

ΘΕΜΑ 20ο 
Περί έγκρισης τεχν. περιγραφής του έργου: «προστασία πρανούς γηπέδου Τολού». 

ΘΕΜΑ 21ο 
Εγκριση χορήγησης παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον GJOLENA IDRIZ του RUSHAN 

ΘΕΜΑ 22ο 
Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπλιέων, Νομικού Προσώπου του και της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης ΚΟΜΕΞ Α.Ε 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ

Ποιες ειδικότητες προτείνονται από το Δ.ΙΕΚ Άργους


Το Δημόσιο ΙΕΚ Άργους πρότεινε για το νέο έτος κατάρτισης 2016 -2017 τις παρακάτω ειδικότητες από διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης:

1. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΧΩΡΩΝ

2. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

4. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

8. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ παρέχεται δωρεάν και διαρκεί 5 εξάμηνα, επιμερισμένη σε 4 εξάμηνα Θεωρητικής και Εργαστηριακής Κατάρτισης και ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ανεξαρτήτου ηλικίας. Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ.

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης και αν είναι κάτω από 24 ετών έχουν όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα / παροχές φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Οι εγγραφές αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

ΔΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ: Σχολικό συγκρότημα 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ-3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27510-62910 Fax:2751062911 
E-mail: grammateia@iek-argol.arg.sch.gr

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ


Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Οινοποιών Νεμέας (Σ.Ο.Ν) διοργανώνουν και σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή οινική βραδιά γευστικής δοκιμής κορινθιακών κρασιών, αύριο Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016, στo Δημοτικό θέατρο Κορίνθου.

Μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσετε :

-διαφορετικές εκδοχές του φημισμένου Αγιωργίτικου, της ερυθρής αυτής τοπικής ποικιλίας, με την μακραίωνη ιστορία και τις διεθνείς διακρίσεις

-να γευτείτε άλλες, εξίσου ενδιαφέρουσες ποικιλίες και διαφορετικούς τύπους κρασιών που παράγονται στην περιοχή μας

-να πάρετε πληροφορίες για τα οινοποιεία, τους αμπελώνες, για τον τρόπο παραγωγής του κρασιού και τα μυστικά απόλαυσής του με οδηγούς, σε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι, έμπειρους οινολόγους και γευσιγνώστες.

Νέες ειδικότητες στο Δ.ΙΕΚ Ναυπλίου


Το Δημόσιο ΙΕΚ Ναυπλίου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων πρότεινε για το Νέο Έτος κατάρτισης 2016 -2017 τις παρακάτω ειδικότητες από διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης:

·         Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
·         Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
·         Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
·         Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών
·         Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων & Υποδομών
·         Θρησκευτικού Τουρισμού
·         Τεχνικός Αγροτουρισμού

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ και διαρκεί πέντε εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα Θεωρητικής και Εργαστηριακής Κατάρτισης και ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ανεξαρτήτου ηλικίας. Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ..

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης και αν είναι κάτω από 24 ετών έχουν όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα / παροχές φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

Οι εγγραφές αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.


Η πολιτική τραγωδία του Αισχύλου «Επτά επί Θήβας» στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου


Οι «Επτά επί Θήβας» του Αισχύλου, μια εξαιρετικά δυνατή πολιτική τραγωδία, που το κοινό δεν έχει την ευκαιρία να δει συχνά, είναι η καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που συμμετέχει στο Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου. Η παράσταση ανεβαίνει σε μια νέα, σύγχρονη μετάφραση του ποιητή Γιώργου Μπλάνα και σε σκηνοθεσία του διεθνούς φήμης Λιθουανού σκηνοθέτη Τσέζαρις Γκραουζίνις.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 22 και 23 Ιουλίου. Ο Γιάννης Στάνκογλου ερμηνεύει –σε διπλή διανομή με τον πρωταγωνιστή του ΚΘΒΕ Χρίστο Στυλιανού– τον ρόλο του Ετεοκλή. Μαζί τους η Νάντια Κοντογεώργη (Αντιγόνη), η Ιώβη Φραγκάτου (Ισμήνη), ο Γιώργος Καύκας (Άγγελος), ο Αλέξανδρος Τσακίρης (Κήρυκας) και ένας 14μελής χορός νέων ηθοποιών.

Παρασκευή 22 Ιουλίου, Ετεοκλής: Χρίστος Στυλιανού
Σάββατο 23 Ιουλίου, Ετεοκλής: Γιάννης Στάνκογλου

Με υπέρτιτλους στην αγγλική γλώσσα.


Λίγα λόγια για το έργο
Η σύγκρουση των δύο γιων του Οιδίποδα είναι το θέμα των «Επτά επί Θήβας». Μετά την αποκάλυψη των φρικτών πράξεών του, ο Οιδίποδας άφησε τον θρόνο στους δύο γιους του, τον Ετεοκλή και τον Πολυνείκη. Εκείνοι συμφώνησαν να κυβερνούν τη Θήβα εναλλάξ. Ωστόσο, όταν ήρθε η σειρά του Πολυνείκη να αναλάβει την εξουσία, ο Ετεοκλής δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Αυτό προκάλεσε την οργή του Πολυνείκη, ο οποίος συμμάχησε με τον βασιλιά του Άργους Άδραστο και οργάνωσε εκστρατεία εναντίον της Θήβας. Επτά αρχηγοί από κάθε ένα από τα δύο αντίπαλα στρατεύματα παρατάχτηκαν εκατέρωθεν των επτά πυλών της πόλης. O Ετεοκλής και ο Πολυνείκης κατέληξαν να βρίσκονται ο ένας απέναντι στον άλλο στην έβδομη πύλη.

Ο Ετεοκλής είναι ο μοναχικός κεντρικός ήρωας της τραγωδίας. Η Θήβα βρίσκεται σε ασφυκτική κατάσταση πολιορκίας κι εκείνος προσπαθεί να οργανώσει την αντεπίθεση, σε μια μάχη καταδικασμένη να καταλήξει χωρίς πραγματικό νικητή.


Σημείωμα σκηνοθέτη
Φαίνεται πως όλοι μας –όχι μόνο οι Έλληνες αλλά όλοι όσοι μένουμε στην Ευρώπη– ζούμε με την αίσθηση πως κάποιοι εξαιρετικά απειλητικοί εχθροί στέκονται έξω από τα εύθραυστα τείχη της συνηθισμένης, μίζερης αλλά βολικής –ακόμη–  ζωής μας.

Δεν γνωρίζουμε το όνομα του εχθρού – ο εχθρός έχει πολλά προσωπεία, πολλά ονόματα. Μερικές φορές μοιάζει πως ο χειρότερος εχθρός μας έχει το δικό μας πρόσωπο, το δικό μας όνομα.

Χρειαζόμαστε μια τραγωδία, προκειμένου να ανακαλύψουμε ξανά ότι είμαστε άνθρωποι και ότι μας ενώνει η κοινή ανθρώπινη μοίρα. Το σίδερο και το ατσάλι θα γίνουν σκόνη, εμείς θα παραμείνουμε.

Όλοι οι συντελεστές των Επτά επί Θήβας αντιμετωπίζουμε την εξής πρόκληση: προσπαθούμε να ερευνήσουμε πώς το κοινό μας ένστικτο επιβίωσης μπορεί να συμβαδίσει με την ανάγκη που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας και είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε στα παιδιά μας, την ανάγκη να παραμείνουμε άνθρωποι, παρά τον φόβο, την ανασφάλεια, την απελπισία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Σκηνοθεσία: Τσέζαρις Γκραουζίνις
Σκηνικά-Κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν
Μουσική: Δημήτρης Θεοχάρης
Χορογραφία-Κίνηση: Έντι Λάμε
Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος
Βοηθός σκηνοθέτη: Αθηνά Σαμαρτζίδου
Οργάνωση παραγωγής: Αθανασία Ανδρώνη

ΔΙΑΝΟΜΗ
Ετεοκλής: Γιάννης Στάνκογλου / Χρίστος Στυλιανού, Πολυνείκης: Γιάννης Στάνκογλου / Χρίστος Στυλιανού, Άγγελος: Γιώργος Καύκας, Κήρυκας: Αλέξανδρος Τσακίρης, Αντιγόνη: Νάντια Κοντογεώργη, Ισμήνη: Ιώβη Φραγκάτου.

Χορός: Λουκία Βασιλείου, Δημήτρης Δρόσος, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Βασίλης Παπαγεωργίου, Σταυριάννα Παπαδάκη, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Αλεξία Σαπρανίδου, Εύη Σαρμή, Πολυξένη Σπυροπούλου, Γιώργος Σφυρίδης, Ευανθία Σωφρονίδου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας.

Ζώδια σήμερα 21 Ιουλίου 2016 - Αστρολογικές προβλέψεις


ΚΡΙΟΣ
Σήμερα φτιάξτε ένα πρόγραμμα, στο οποίο θα μπορέσετε να αντεπεξέλθετε και δε θα νιώσετε πως σας πιέζουν ή δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε. Στα επαγγελματικά σας θα υπάρξει μία σωστή προώθηση των ιδεών σας και θα νιώσετε ότι μπορείτε να ξεχωρίσετε μέσα από τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας. Σε ερωτικό επίπεδο θα είστε κάπως μπερδεμένοι εσείς που δε βρίσκεστε σε σχέση και θα νιώσετε πως ίσως η ελευθερία αυτό το διάστημα σας πηγαίνει περισσότερο από μία σχέση.

ΤΑΥΡΟΣ
Σήμερα θα έχετε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και το περιβάλλον θα νιώσετε ότι σας πιέζει. Ίσως να έχουν μαζευτεί και αρκετές εκκρεμότητες από προηγούμενες μέρες και να προσπαθείτε να αντεπεξέλθετε. Η μέρα σας θα είναι κατά τα άλλα ενδιαφέρουσα και θα έχετε έντονες κοινωνικές συναναστροφές. Θα υπάρξουν επαφές με φιλικά πρόσωπα, που θα σας κάνουν να περάσετε καλά και ξέγνοιαστα. Στα αισθηματικά σας θα υπάρξει ένα μπέρδεμα για εσάς τους αδέσμευτους σχετικά με ένα πρόσωπο, για του οποίου τις προθέσεις δεν είστε και τόσο σίγουροι. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Σήμερα η σκέψη σας και ο λογισμός σας θα είναι οπουδήποτε αλλού, εκτός από τα επαγγελματικά και από τις γενικότερες υποχρεώσεις της μέρας. Έχετε τάσεις φυγής, θέλετε να ξεφύγετε από την ρουτίνα της καθημερινότητας και επιζητάτε την περιπέτεια και την καλοπέρασή σας. Και στα αισθηματικά σας θα κινηθείτε με γνώμονα του να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε με το ταίρι σας εσείς οι δεσμευμένοι και να ξεφύγετε από τα καθιερωμένα. Οι αδέσμευτοι μέσα από τις κοινωνικές σας επαφές, έχετε τον τρόπο να φλερτάρετε και να περάσετε καλά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Μέρα εντάσεων χαρακτηρίζεται η σημερινή για εσάς, γιατί ως φαίνεται όλα θα σας φταίνε. Ίσως να έχετε και μία τάση σήμερα να κάνετε έναν απολογισμό σε καταστάσεις τους παρελθόντος που δεν εξελίχθηκαν όπως εσείς θέλατε. Αναπολείτε ερωτικές στιγμές του παρελθόντος, ψάχνετε να βρείτε τι κάνατε λάθος και γιατί δεν είστε μαζί. Εσείς οι αδέσμευτοι, καλό θα είναι σε αυτόν τον απολογισμό που κάνετε σήμερα, να μη ρίχνετε το φταίξιμο όλο πάνω σας. Όταν κάτι δεν πάει καλά, να θυμάστε πως μερίδιο ευθύνης υπάρχει εκατέρωθεν.

ΛΕΩΝ
Θα προκύψουν σήμερα κάποιες διαφωνίες και μία διάσταση απόψεων σε επαγγελματικό επίπεδο και αν δε θέλετε να εμπλακείτε σε λόγια και αψιμαχίες, καλό θα είναι να κρατήσετε χαμηλούς τόνους. Η μέρα σας βοηθά να τακτοποιήσετε κάποια θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά σας και καλό θα είναι να κάνετε έναν σωστότερο προϋπολογισμό ως τα τέλη του μήνα. Στα αισθηματικά σας αναζητάτε την ερωτική ασφάλεια από το ταίρι σας εσείς οι δεσμευμένοι και ψάχνετε τρόπους για να επαναφέρετε το πάθος στη σχέση σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Έκτακτες υποχρεώσεις της καθημερινότητας θα βγουν στο προσκήνιο, που δεν τις είχατε υπολογίσει και ενδεχομένως να σας βγάλουν εκτός προγράμματος. Καλό θα είναι να προσπαθήσετε να κάνετε έναν καλό προγραμματισμό και να θέσετε προτεραιότητες, έτσι ώστε να μη σας πέσουν όλα μαζεμένα. Βρίσκετε τον τρόπο σήμερα να καταφέρετε ό,τι έχετε βάλει κατά νου και σε αισθηματικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα. Λειτουργείτε βάσει των αναγκών και των θέλω σας στη σχέση εσείς οι δεσμευμένοι και απαιτείτε περισσότερο χρόνο από το ταίρι σας, προκειμένου να μοιραστείτε στιγμές. 

ΖΥΓΟΣ
Έχετε τον τρόπο σήμερα να καταφέρνετε πολλά περισσότερα από όσα νομίζατε στα επαγγελματικά σας. Βρίσκετε τον τρόπο να περάσετε καλά σε ότι κι αν κάνετε, με ό,τι κι αν ασχοληθείτε. Μπορείτε σήμερα να έρθετε πιο κοντά με τα φιλικά σας πρόσωπα και να μοιραστείτε ευχάριστες εμπειρίες. Η μέρα σας θα είναι ευχάριστη και στον ερωτικό τομέα, καθώς οι αδέσμευτοι με ξεκαθαρισμένα πλέον τα θέλω σας θα νιώσετε ότι ξέρετε ποιο είναι το ερωτικό σας ζητούμενο. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Σήμερα θα πρέπει να προσπαθήσετε να είστε όσο πιο ξεκάθαροι γίνεται και μπορείτε απέναντι στα πρόσωπα τόσο του επαγγελματικού σας περιβάλλοντος, όσο και γενικότερα. Δείξτε τι θέλετε, δείξτε με τι θα είστε ευχαριστημένοι και προσπαθήστε να φέρετε κοντά σας τους ανθρώπους που μπορούν να σας βοηθήσουν και να σταθούν αρωγοί στις πάσης φύσεως επιδιώξεις σας. Στα αισθηματικά σας σήμερα θα κινείστε σαν να μην ξέρετε τι θέλετε, με τι θα είστε ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι. Βαθιά μέσα σας γνωρίζετε, αλλά το θέμα είναι τι βγάζετε στους άλλους. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η μέρα κρύβει αρκετές ανατροπές σήμερα για εσάς, άλλα θα προγραμματίζετε, άλλα θα σας προκύπτουν και ενδεχομένως αυτό το γεγονός να σας κάνει λίγο νευρικούς. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια προκειμένου να αντεπεξέλθετε στη μέρα σας, καλό θα είναι να τη ζητήσετε από τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το να νιώθετε ότι για όλα τρέχετε εσείς, δεν είναι και τόσο ωραίο συναίσθημα. Στα ερωτικά σας, εσείς οι αδέσμευτοι θα λάβετε μία ικανοποίηση από ένα πρόσωπο το οποίο σας φλερτάρει και φαίνεται να θέλει σχέση από εσάς. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Σήμερα αυτό που θέλετε είναι να ασχοληθείτε περισσότερο με τα οικονομικά σας και να κάνετε οικονομία, προκειμένου να καταφέρετε να αντεπεξέλθετε στα έξοδα του μήνα σας. Επιζητάτε την ασφάλεια σε όλους τους τομείς της ζωής σας και θέλετε να συναναστρέφεστε σήμερα με άτομα, τα οποία σας κάνουν να νιώθετε ασφαλείς και καλά μαζί τους. Δε θέλετε να κάνετε στα αισθηματικά σας εσείς οι αδέσμευτοι εκπτώσεις στα θέλω σας και βρίσκετε τρόπο να δηλώνετε προς πάσα κατεύθυνση τι είναι αυτό που χρειάζεστε αυτό το διάστημα. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η διάθεσή σου σήμερα θα είναι κατά κάποιο τρόπο ασταθής, καθώς θα νιώσεις πως τη μία είσαι μία χαρά με τις επιλογές σου και την άλλη πως δε σε εκφράζουν. Καλό θα είναι να μην πάρεις αποφάσεις σήμερα, γιατί η κρίση σου δε θα είναι και τόσο ξεκάθαρη και ενδεχομένως όχι τόσο αντικειμενική. Θέλετε να βρεθείτε με τους φίλους σας και να ξεχαστείτε, να περάσετε όμορφα μαζί τους και να νιώσετε ότι σας καταλαβαίνουν και σας στηρίζουν. Η στήριξη επίσης σήμερα θα είναι και συναισθηματική και θα τη λάβετε εσείς οι δεσμευμένοι από το ταίρι σας. 

ΙΧΘΥΣ
Σήμερα δε θα νιώσετε και τόσο άνετα στο επαγγελματικό σας περιβάλλον και αυτό θα το δείξετε με κάθε τρόπο στους συνεργάτες και στους ανωτέρους σας. Θέλετε να περάσει το δικό σας και να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια με το δικό σας τρόπο. Δεν επιθυμείτε να σας κάνουν υποδείξεις και να σας λένε πώς να κάνετε τη δουλειά σας. Στα αισθηματικά σας, εσείς οι δεσμευμένοι κρατήστε χαμηλούς τόνους, γιατί από του πουθενά και χωρίς να συντρέχει αντικειμενικός λόγος, ίσως υπάρξει μια διαφωνία με το ταίρι σας. 


ΠΗΓΗ: zwdiasimera.gr

Γίνονται σήμερα... Πέμπτη 21 Ιουλίου


**********************

**********************


**********************

ΠΕΜΠΤΗ 21|07
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ώρα 21:00 
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

**********************
Πέμπτη 21 Ιουλίου, ώρα 21.30
Προμηθέας Δεσμώτης
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

**********************
4º Φεστιβάλ Δήμου Πηνειού 
Ανοιχτό Θέατρο Καβασίλων Ηλείας
Πέμπτη 21 Ιουλίου
 «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχ. Παπαντωνίου 
Παιδική παράσταση

**********************

Τα γεγονότα... σαν σήμερα, 21 Ιουλίου


356 π.Χ.: Ο Ηρόστρατος βάζει φωτιά στον Ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο, ο οποίος ήταν ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου, θέλοντας με την πράξη αυτή να κερδίσει δόξα και να μείνει το όνομά του στην ιστορία.

365: Τσουνάμι πλήττει την Αλεξάνδρια της Αιγύπτου που προκλήθηκε από σεισμό στην Κρήτη, ο οποίος υπολογίζεται έντασης 8 βαθμών ρίχτερ. Στην Αλεξάνδρεια 5.000 άτομα χάθηκαν και ακόμα 45.000 άτομα πέθαναν έξω απ' την πόλη1425: Πεθαίνει ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Μανουήλ Β' Παλαιολόγος.

1605: Ο πρώτος Ψευδοδημήτριος στέφεται «Τσάρος πασών των Ρωσιών» ως Δημήτριος Β’.

1620: Γεννιέται ο αστρονόμος Ζαν Πικάρντ

1711: Η Ρωσική Αυτοκρατορία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία συνομολογούν ειρήνη με την Συνθήκη του Προύθου όπου και τερματίζεται ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος.

1718: Υπογράφεται η Συνθήκη του Πασάροβιτς ανάμεσα στην Αυστρία, την Βενετία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Τουρκία χάνει εδάφη στα Βόρεια Βαλκάνια και κερδίζει της κτήσεις της Βενετίας σε Πελοπόννησο και Κρήτη.

1774: Η Ρωσία και η Οθωμανική Αυτορκατορία υπογράφουν την Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή σηματοδοτώντας την λήξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου.1816: Γεννιέται ο δημοσιογράφος Πολ Ρόιτερ, ο οποίος δημιούργησε και έδωσε το όνομά του στο δημοφιλέστερο δημοσιογραφικό πρακτορείο

1831: Ο Λεοπόλδος ο Α' γίνεται ο πρώτος Βασιλιάς του Βελγίου.

1873: Ο θρυλικός ληστής Τζέσε Τζέιμς πραγματοποιεί την πρώτη του ληστεία τρένου στην Αΐόβα.


1899: Γεννιέται ο Αμερικανός συγγραφέας και νομπελίστας Έρνεστ Χέμινγουεϊ.

1903: Στη Βενεζουέλα, συλλαμβάνεται από κυβερνητικές δυνάμεις ο αρχηγός των επαναστατών Μπολιβάρ.1904: Ολοκληρώνεται ο Υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος ο οποίος ξεκινάει από την Μόσχα και καταλήγει στο Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό Ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια.

1904: Ο Γάλλος Λουί Ριγκολί σπάει για πρώτη φορά το όριο των 161 χιλιομέτρων στο έδαφος οδηγώντας ένα Gobron-Brille.

1911: Γεννιέται ο Μάρσαλ ΜακΛιούαν, καναδός επικοινωνιολόγος, γνωστός για την περίφημη φράση του «Το μέσο είναι το μήνυμα». (Θαν. 31/12/1980)

1912: Εθνικιστική εξέγερση κατά της οθωμανικής διακυβέρνησης σημειώνεται στην Αλβανία.


1919: Η βρετανική Βουλή των Λόρδων επικυρώνει τη Συνθήκη των Βερσαλλιών.

1920: Γεννιέται ο Ουκρανός μουσικός Άιζακ Στερν, ένας από τους πιο επιτυχημένους του δίσκους που ηχογράφησε ήταν το, βραβευμένο με Όσκαρ, σάουντρακ της ταινίας "Ο βιολιστής της Στέγης".


1924: Παραχωρείται στον Παναθηναϊκό το γήπεδο της Περιβόλας που βρίσκεται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.


1925: Ο καθηγητής βιολογίας Τζον Σκόουπς καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων, επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε Λύκειο της πόλης Ντέιτον του Τενεσί τη Θεωρία της Εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου.1928: Αυτοκτονεί στην Πρέβεζα ο ποιητής Κώστας Καρυωτάκης.

1930: Εγκαινιάζεται από τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο ο υπόγειος σταθμός του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στην Ομόνοια, με τον οποίο ενώνονται ο αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας - Πειραιά με το «Θηρίο», δηλαδή τη γραμμή από την Πλατεία Αττικής μέχρι την Κηφισιά.

1940: Οι Σοβιετικοί προσαρτούν τη Λιθουανία, την Εσθονία και τη Λετονία.

1946: Γεννιέται ο δικαστής Κένεθ Σταρ, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στο σκάνδαλο του Μπιλ Κλίντον με τη Μόνικα Λεβίνσκι1948: Γεννιέται ο Στέφανος Γεωργίου. Έκανε σπουδαία καριέρα ως τραγουδοποιός στην Αγγλία με το όνομα Κατ Στίβενς και τώρα, έχοντας ασπαστεί τον ισλαμισμό, ονομάζεται Γιουσέφ Ισλάμ.1950: Η Βουλή παραπέμπει στο Ειδικό Δικαστήριο (Υπουργοδικείο) τον τέως υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζηπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του Δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικασθεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.


1951: Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπιν Ουίλιαμς.

1954: Η Γαλλία συμφωνεί με τη Συνθήκη της Γενεύης να παραχωρήσει ανεξαρτησία στο Βιετνάμ, το οποίο θα χωρίζεται σε δύο κράτη, το Βόρειο και το Νότιο.

1957: Ο Τσε Γκεβάρα γίνεται Κομαντάντε του Επαναστατικού Στρατού της Κούβας.

1959: Ανοίγουν τρεις νέες αίθουσες του Μουσείου της Ακρόπολης των Αθηνών, με αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης.

1960: Η Σιριμάβο Μπανταρανάικε ορκίζεται πρωθυπουργός της Κεϋλάνης- σημερινή Σρι Λάνκα- και γίνεται η πρώτη γυναίκα που παίρνει αυτό το αξίωμα σε όλο τον κόσμο.


1962: Κατασκευάζεται το πρώτο ελληνικό τρόλεϊ, δαπάνης 650.000 δρχ.1965: Μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των «Αποστατών» αντιμετωπίζεται από την Αστυνομία με δακρυγόνα και γκλομπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο.


1969: Ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Μπαζ Όλντριν πατούν πρώτοι στην σελήνη με την αποστολή Απόλλων 11.


1971: Κλείνει η Σχολή της Χάλκης για να μην υπαχθεί στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.

1972: 9 άνθρωποι χάνουν την ζωή τους στην "Ματωμένη Παρασκευή" του Μπέλφαστ ύστερα από βομβιστική επίθεση του προσωρινού IRA, και συγκεκριμένα απο την επονομαζόμενη «Ταξιαρχία του Μπέλφαστ». Οι βομβιστικές αυτές επιθέσεις ήταν μέρος μιας συντονισμένης εκστρατείας παρόμοιων επιθέσεων του IRA εναντίον οικονομικών, στρατιωτικών και πολιτειακών στόχων σε ολόκληρη την Βόρεια Ιρλανδία. Είναι χαρακτηριστικό πως το 1972 σημειώθηκαν στη χώρα εκατοντάδες βομβιστικές επιθέσεις.

1974: Πραγματοποιείται η αποστολή "ΝΙΚΗ" μεταφοράς της 1ης Μοίρας Καταδρομέων από την Σούδα στο βομβαρδισμένο αεροδρόμιο της Λευκωσίας με μεταγωγικά αεροσκάφη Noratlas της 354ης Μοίρας Τακτικών Μεταφορών. Από τα 15 το ΝΙΚΗ-4 καταρρίπτεται από φίλια πυρά και σκοτώνονται κυβερνήτης και καταδρομείς εκτός από έναν καταδρομέα. Άλλα 3 παθαίνουν σοβαρές ζημιές και καταστρέφονται στο έδαφος για να μην γίνουν αντιληπτά από τους Τούρκους. Ήταν η μοναδική βοήθεια που στάλθηκε από την Χούντα στον δοκιμασμένο Κυπριακό Λαό. Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την αποστολή όπως και οι Ελλαδίτες αξιωματικοί και οπλίτες της ΕΛΔΥΚ που πολέμησαν και σκοτώθηκαν δεν έχουν τιμηθεί από το ελληνικό κράτος.1974: Πεθαίνει ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερρών, Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Προς τιμήν του σπρίντερ του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ. (Γεν. 1934)

1975: Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της καθημερινής απογευματινής εφημερίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ". Υπήρξε η πρώτη εφημερίδα που εκδόθηκε μετά τη μεταπολίτευση, καθώς οι υπόλοιπες της εποχής είτε απλά επανεκδόθηκαν μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας τους την περίοδο της χούντας είτε δεν είχαν διακόψει την κυκλοφορία τους.

1987: Οι Guns n' Roses κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ «Appetite fro destruction», που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία.

1990: Οι Pink Floyd παίζουν το έργο τους «The Wall» στο Βερολίνο, εκεί που άλλοτε υπήρχε το Τείχος.

1994: Στη Βρετανία, πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος εκλέγεται ο Τόνι Μπλερ, συγκεντρώνοντας το 57% των ψήφων. Ο Τόνι Μπλερ διαδέχεται τον Τζον Σμιθ, που πέθανε το Μάιο του 1994, από καρδιακή προσβολή.


1996: Ο Λεωνίδας Σαμπάνης παίρνει αργυρό μετάλλιο στην άρση βαρών στα 59 κιλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα σηκώνοντας 137.5 κιλά στο αρασέ, 167.5 στο ζετέ και 305 στο σύνολο.
1998: Ένταλμα σύλληψης του μέλους της Χρυσής Αυγής Αντώνη Ανδρουτσόπουλου, ο οποίος είναι γνωστός και ως «Περίανδρος», εκδίδει η ανακρίτρια για τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας με πρόθεση εναντίον αριστερών φοιτητών, αλλά και τις κατηγορίες της σύστασης και συμμορίας.2003: Δικαιοσύνη για το χαμό των 81 επιβατών και μελών του πληρώματος του «Εξπρές Σάμινα» έρχεται ν’ απονείμει το πόρισμα του Ανώτατου Συμβουλίου Ναυτικών Ατυχημάτων. Η κατά πλειοψηφία απόφαση του Συμβουλίου επιρρίπτει βαριές κατηγορίες στον πλοίαρχο Βασίλη Γιαννακή, τον υποπλοίαρχο Αναστάσιο Ψυχογιό, τον ύπαρχο Γιώργο Τριανταφύλλου και τον Α’ μηχανικό Γεράσιμο Σκιαδαρέλη. Στο πόρισμα υπογραμμίζεται, πως το πλοίο δε θα βούλιαζε εάν οι στεγανές θύρες του μηχανοστασίου δεν ήταν ανοιχτές και η διάσωση θα ήταν επιτυχέστερη αν οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί έγκαιρα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στην Ελλάδα με 81 νεκρούς, την δεύτερη μεγαλύτερη μετά το ναυάγιο του οχηματαγωγού Ηράκλειον.

2005: Τέσσερις βομβιστές αυτοκτονίας αποτυγχάνουν να εκτιναχθούν στο Λονδίνο και συλλαμβάνονται από την αστυνομία

2007: Η αγγλική έκδοση του Χάρι Πότερ "Harry Potter and the Deathly Hallows" κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο.

2010: Ο σερ Έλτον Τζον προκαλεί έντονες αντιδράσεις, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Parade» ότι «ο Ιησούς ήταν ένας πανέξυπνος, συμπονετικός ομοφυλόφιλος».

2010: Πεθαίνει ξαφνικά ο αθλητικογράφος Γιώργος Δασκαλόπουλος

Μανουήλ Β’ Παλαιολόγος


Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (1391-1425), από τους πιο αξιόλογους της δυναστείας των Παλαιολόγων. Όλα τα χρόνια της εξουσίας του προσπάθησε να αντιμετωπίσει την Οθωμανική απειλή, αλλά ήταν φανερό ότι η άλλοτε κραταιά αυτοκρατορία που είχε συρρικνωθεί σημαντικά και έπνεε τα λοίσθια δεν είχε τις δυνάμεις να αντισταθεί και να αντιστρέψει την κατάσταση. Συνέβαλε και ο ίδιος στην εξέλιξη αυτή, καθώς δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που του παρουσιάσθηκαν.

Ο Μανουήλ γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Ιουνίου 1350 και ήταν γιος του αυτοκράτορα Ιωάννη Ε' Παλαιολόγου και της Ελένης Κατακουζηνής. Έλαβε αξιόλογη μόρφωση και από νεαρή ηλικίας αναμίχθηκε στα κοινά, σε μια περίοδο που η Αυτοκρατορία μαστιζόταν από ενδοοικογενειακές δυναστικές έριδες. Επιπλέον, ρόλο στις υποθέσεις του Βυζαντίου είχαν και οι ξένοι (Γενουάτες, Ενετοί και Οθωμανοί), που έπαιρναν το μέρος της μίας ή της άλλης μερίδας για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους.

Ο Μανουήλ ανήλθε στο θρόνο μετά το θάνατο του πατέρα του στις 16 Φεβρουαρίου 1391 σε ηλικία 42 χρόνων, αφού προηγουμένως είχε εξουδετερώσει τις προσπάθειες συγγενών του να του αμφισβητήσουν την τάξη διαδοχής. Από τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του η οθωμανική πίεση γινόταν όλο και πιο έντονη. Η κατάσταση έγινε απελπιστική, όταν το 1394 ο σουλτάνος Βαγιαζήτ Α' ξεκίνησε την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, που κράτησε έως το 1402. Εν τω μεταξύ, μια σταυροφορία υπό τον Βασιλιά της Ουγγαρίας Σιγισμούνδο απέτυχε να βοηθήσει τους Βυζαντινούς, καθώς ο στρατός του ηττήθηκε από τις δυνάμεις του Βαγιαζήτ στη Μάχη της Νικόπολης (σημερινή Βουλγαρία) στις 25 Σεπτεμβρίου 1396.

Ο Μανουήλ σε προφανή αδυναμία εμπιστεύτηκε τις τύχες της Αυτοκρατορίας στον ανιψιό του Ιωάννη Ζ' Παλαιολόγο, με τον οποίο είχε αποκαταστήσει τις σχέσεις του, και αναχώρησε το 1399 σε μια πολύχρονη περιοδεία στις Αυλές της Δυτικής Ευρώπης, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια. Επισκέφθηκε τη Βενετία, το Παρίσι και το Λονδίνο, με πενιχρά αποτελέσματα. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που βυζαντινός αυτοκράτορας επισκεπτόταν την Αγγλία. Οι ντόπιοι χρονικογράφοι εντυπωσιάσθηκαν από τη μόρφωση, την ευγενική μορφή και την αρχοντιά του Μανουήλ, που «άλλαζε άλογα και δεν καταδεχόταν να πατήσει στο χώμα».

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, ο Βαγιαζήτ έλυσε την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, καθώς αντιμετώπιζε την απειλή των Μογγόλων του Ταμερλάνου. Στην αποφασιστική μάχη της Αγκύρας (20 Ιουλίου 1402), ο Ταμερλάνος νίκησε τους Οθωμανούς και έδωσε ανάσα ζωής για μισό ακόμη αιώνα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Μανουήλ δεν επωφελήθηκε της ταπείνωσης που υπέστησαν οι Οθωμανοί και υπέγραψε μαζί τους συνθήκη ειρήνης με ελάχιστα οφέλη (1403).

Ο νέος σουλτάνος Μωάμεθ Α' διατήρησε φιλικές σχέσεις με τον Μανουήλ. Έως το 1421 επεκράτησε ύφεση στις σχέσεις Βυζαντινών και Οθωμανών και η εξέλιξη αυτή βοήθησε τον Μανουήλ να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη (1415) και την Πελοπόννησο. Άλλωστε, αυτές οι περιοχές μαζί με την ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης συγκροτούσαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία των ημερών του. Κατά την περίοδο αυτή αναγέρθηκε το Εξαμίλλιο Τείχος στον Ισθμό για την προστασία της Πελοποννήσου, στην οποία δέσποζε το Δεσποτάτο του Μυστρά, το οποίο διοικούσαν Παλαιολόγοι.

Από το 1421 ο Μανουήλ Β' συμβασίλευε με τον γιο του Ιωάννη Ε', στον οποίο είχε εκχωρήσει σχεδόν όλες τις εξουσίες. Τον επόμενο χρόνο, ο διάδοχος του Μωάμεθ Α', Μουράτ Β', διέκοψε τις φιλικές σχέσεις με το Βυζάντιο και πολιόρκησε την Κωνσταντινούπολη. Το 1423 εισέβαλε με τον στρατό του στη νότια Ελλάδα, κατέστρεψε το Εξαμίλλιο Τείχος και λεηλάτησε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Έτσι, ο Μανουήλ υπέγραψε μια ταπεινωτική συνθήκη ειρήνης μαζί του, με την οποία ανεγνώριζε την υποτέλεια του Βυζαντίου στον σουλτάνο.

Ο Μανουήλ Β' Παλαιολόγος πέθανε στις 21 Ιουλίου 1425, αφού προηγουμένως είχε ασπασθεί τον μοναχισμό με το όνομα Ματθαίος. Από τον γάμο του με την Έλενα Δραγάση, κόρη του σέρβου πρίγκηπα Κοντσταντίν Ντράγκατς, απέκτησε έξι αγόρια, δύο από τα οποία έγιναν αυτοκράτορες (Ιωάννης Η' και Κωνσταντίνος ΙΑ', ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου), ενώ απέκτησε και μία εξώγαμη κόρη, την Ισαβέλλα. Άφησε πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο, αποτελούμενο από επιστολές, ποιήματα, βίους Αγίων, θεολογικά και ρητορικά δοκίμια.

Ο Μανουήλ Β' επανήλθε στο προσκήνιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2006, όταν ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος σε μια ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Ρέγκεσπουργκ, στο οποίο υπήρξε καθηγητής θεολογίας, αναφέρθηκε σε μια ρήση του Μανουήλ από το βιβλίο του «26 Διάλογοι με ένα Πέρση».

Συνομιλώντας ο αυτοκράτορας με έναν πέρση μουσουλμάνο λόγιο, του λέει: «Δείξε μου τι καινούριο έφερε στον κόσμο ο Μωάμεθ και θα συναντήσεις μόνο σατανικές και απάνθρωπες ιδέες, όπως η επιταγή του να εξαπλωθεί η πίστη που δίδαξε διά πυρός και σιδήρου». Η αναφορά αυτή του Ποντίφικα προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών από τους Μουσουλμάνους και ανάγκασε το Βατικανό να αναδιπλωθεί.


ΠΗΓΗ: sansimera.gr

Άγιοι Συμεών ο δια Χριστόν σαλός και Ιωάννης


Eις τον Συμεών.
Ἔμφρων σὺ μωρός, ὃς βίον παίζων Πάτερ,
Ὄφιν φρόνιμον λανθάνεις τέλους ἄχρι.

Eις τον Iωάννην.
Ἔρημον εἵλου, ὦ Ἰωάννη μάκαρ,
Δι' ἧς ἔρημα εἰργάσω σαρκὸς πάθη.

Ψευδαέφρων περίφρων Συμεὼν θάνεν εἰκάδι πρώτῃ.

Βιογραφία
Οι όσιοι πατέρες Συμεών και Ιωάννης, καταγόταν από την Έδεσσα της Συρίας και έζησαν στα χρόνια του βασιλιά Ιουστίνου του νέου (περί το 518 μ.Χ.). Ήταν πολύ φίλοι και έτσι αποφάσισαν να πάνε μαζί στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν τούς Αγίους Τόπους.

Αφού προσκύνησαν πήγαν στην Μονή του Αγίου Γερασίμου και έγιναν μοναχοί, από τον όσιο Νίκωνα. Πριν συμπληρωθούν όμως επτά μέρες στο μοναστήρι, έφυγαν για την έρημο όπου διέμειναν μαζί επί σαράντα χρόνια, κάτω από σκληρή άσκηση.

Κατόπιν ο Συμεών επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα και εξέφρασε την επιθυμία μέσω της προσευχής του, να παραμείνει άγνωστος. Πράγματι ο Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα, που ο Συμεών προσποιούνταν τον χαζό. Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Έμεσα της Συρίας, επιτέλεσε πολλά θαύματα και ανεπαύθη εν Κυρίω φτωχός και ταλαιπωρημένος.

Αργότερα έφθασε εκεί και ο Ιωάννης, όπου έμαθε για τον θάνατο του Συμεών και μετά από λίγο καιρό κοιμήθηκε και ο ίδιος.

Ἀπολυτίκιον  
Ὡς ἡνωμένοι δι' ἐνθέου ἀγάπης, σύμψυχοι ὤφθητε ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις, ὦ Ἰωάννη ὅσιε, καὶ θεῖε Συμεών, ὁ μὲν βίον ἔνθεον διελθῶν ἐν ἐρήμῳ, ὁ δὲ σοφοῖς σκώμμασι τὸν Βελιὰρ μωράνας· καὶ νῦν τῶν θείων ἄμφω ἀμοιβὴν καταρτυφῶντες, ἡμᾶς ἐποπτεύετε.


ΠΗΓΗ: Ορθόδοξος Συναξαριστής