21.12.16

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκταρίου

 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
     ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
                                                                                                                                                                                      Ναύπλιον 
Χριστούγεννα 2016

      Πρὸς
 τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς
 τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως     


                    
   Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

σὲ μιὰ ἐποχή ποὺ οἱ ἄνθρωποι βιώνουν μὲ τραγικό τρόπο τὸν πνευματικό σκοτασμό καὶ τὶς ὀλέθριες συνέπειές του, ἡ Ἐκκλησία ὑποδέχεται αὐτές τὶς ἡμέρες μέσα στὴ λειτουργική ἐμβίωση τοῦ μυστηρίου τῆς θείας οἰκονομίας τὸ ἄδυτο καὶ ἐλπιδοφόρο φῶς τοῦ ἀστέρα τῆς Βηθλεέμ.
Ἄν καταφέρουμε νὰ ξεφύγουμε ἀπό τὸν ἐπιφανειακό συναισθηματισμό καὶ τὴν ρομαντική διάθεση τῆς ἐκκοσμικευμένης γιορτῆς καὶ ἀξιολογήσουμε μὲ αὐθεντικά θεολογικά κριτήρια τὸ νόημα τοῦ φανέντος ἀστέρος, θὰ κατανοήσουμε ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ κάποιο συμβολικό φῶς μὲ ποιητική καὶ μεταφορική ἔννοια, ἀλλά γιὰ τὸ ἀληθινό φῶς τῆς παρουσίας τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ.
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἀστέρος τῆς Βηθλεέμ ἀπασχόλησε ἀκόμη καὶ τὴν ἐπιστήμη τῆς ἀστρονομίας, χωρίς βέβαια νὰ δοθεῖ ἀσφαλής ἐπιστημονική ἐξήγηση, μιᾶς καὶ δὲν ἐπρόκειτο γιὰ ἁπλό φυσικό φαινόμενο, ἀλλά γιὰ κορυφαῖο σημεῖο θεοφανείας, φανέρωσης δηλαδή καὶ ἀποκάλυψης τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ.
Οἱ μεγάλοι νηπτικοί πατέρες τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως, προσεγγίζοντας τὸ μυστήριο τοῦ ἀστέρος τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἔκαναν λόγο γιὰ ἄκτιστο φῶς τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, τὸ ἴδιο ἐκεῖνο φῶς ποὺ ἔλαμψε στὸ Θαβώρ κατά τὴν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις.
Τὸ ἀστέρι αὐτό, θεολογικός τύπος τῆς Θεοτόκου Μαρίας κατά τὴν σχολή τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ μελωδοῦ, εἶναι ὁ ἀστέρας ποὺ ἐμφαίνει τὸν ἀνέσπερο ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, ὅπως ὁ Αὐγερινός, δηλαδή ὁ πλανήτης Ἀφροδίτη, μὲ τὴν ἐμφάνισή του στὸ αἴσθητό στερέωμα προμηνύει τὴν ἀνατολή τοῦ φυσικοῦ ἡλίου. Ὅπως οἱ φυσικοί ἀστέρες σὰν ἑτερόφωτα οὐράνια σώματα ἀντανακλοῦν καὶ διαχέουν τὸ φῶς τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου, ἔτσι καὶ ὁ ὑπερφυσικός ἀστέρας τῆς Βηθλεέμ σκορπίζει στὴν κοσμική σκοτία τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ.
Στὸ ἱερό βιβλίο τῆς Πεντατεύχου ποὺ λέγεται Ἀριθμοί, ὁ Μεσσίας χαρακτηρίζεται ὡς «ἄστρον τοῦ Ἰακώβ». Ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη ἀποκαλεῖ τὸν ἑαυτό Του ἀστέρα: «Ἐγώ εἰμί ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος τοῦ Δαυίδ, ὁ ἀστήρ ὁ λαμπρός καὶ ὀρθρινός». Ἀστήρ λαμπρός, γιατί κατά τὴν προσφυέστατη ἑρμηνεία τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἀνθίμου, φωτίζει κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἔρχεται στὸν κόσμο, ὀρθρινός δὲ γιατί ἀνατέλλει στὶς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς ἐξασφαλίζει μία νέα φωτεινή πνευματική πορεία.
Ἡ ὑπόθεση τῆς σωτηρίας διαδραματίζεται ἀνάμεσα σὲ δύο πόλους, ποὺ δὲν ἔχουν ἁπλά ἠθικό χαρακτῆρα, δηλαδή καλό καὶ κακό, ἀλλά ὀντολογικό, δηλαδή ζωή καὶ θάνατος. Στὴ ζωή ἀντιστοιχεῖ τὸ φῶς, ἐνῶ στὸ θάνατο τὸ σκότος.
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶναι ἑνωμένος μὲ τὸ Θεό ἐλλάμπεται ἀπό τὸ φῶς τῆς χάριτος καὶ τῆς παρουσίας Του, ἀντιθέτως ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἀποξενωθεῖ ἀπό τὴ ζωή τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἁμαρτία βυθίζεται στὸ πνευματικό σκοτάδι. Σὲ τέτοιο πνευματικό σκοτάδι βρισκόταν ἡ ἀνθρωπότητα κατά τὴν προχριστιανική ἐποχή. Ἡ μακρυά ἀπό τὸν Θεό ἀνθρωπότητα εἶναι ὁ «λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου». Γι᾿ αὐτόν τὸν ἐσκοτισμένο λαό ὁ προφήτης κάνει τὴν αἰσιόδοξη πρόβλεψη: «φῶς λάμψει ἐφ᾿ ὑμᾶς». Ἡ πρόβλεψη αὐτή γίνεται πραγματικότητα μέσα στὸν ἱστορικό χρόνο μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στὴ Βηθλεέμ «ἐν ἡμέραις Ἠρώδου τοῦ βασιλέως».
Τὸ Εὐαγγέλιο χαιρετίζει στὸ πρόσωπο τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ τὸν ἀνατέλλοντα Ἥλιο ποὺ θὰ φωτίσει ὅσους βρίσκονται στὰ σκότη, τὸ φῶς ποὺ θὰ φωτίσει ὅλα τὰ ἔθνη καὶ θὰ εἶναι ἡ δόξα τῶν πνευματικῶν παραδόσεων τοῦ λαοῦ Ἰσραήλ.
Ὁ Χριστός ποὺ ἦλθε στὴ γῆ γιὰ νὰ εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου μεταμορφώνει σὲ «υἱούς φωτός» καὶ φῶς, ὅσους μὲ ἀγαθή προαίρεση ἑνώνονται διὰ πίστεως μαζί Του. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει γίνει υἱός φωτός κάνει νὰ ἀκτινοβολεῖ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων τὸ θεῖο φῶς τοῦ ὁποίου εἶναι θεματοφύλακας.
Ἄν στρέψουμε τὸ βλέμμα γύρω μας, θὰ διακρίνουμε αὐτές τὶς ἡμέρες παντοῦ, ἰδίως στὰ ἀστικά κέντρα, ἕνα ὑπερβολικό φόρτο φωτεινῶν χριστουγεννιάτικων διακοσμήσεων. Ὅμως, αὐτός ὁ φωτισμός ποὺ σχετίζεται περισσότερο μὲ τὸν καταναλωτισμό, παρά τὸ πνευματικό νόημα τῆς ἑορτῆς, εἶναι ἀπατηλός καὶ φευγαλέος. Εἴθε στὴ δική μας ζωή νὰ λάμψει τὸ ἀληθινό ἔκπαγλο φῶς τοῦ ἀστέρος τῆς Βηθλεέμ, τὸ ὁποῖο μᾶς ὁδηγεῖ, ὅπως ἐκείνους τοὺς καλοπροαίρετους Μάγους τῆς Ἀνατολῆς, σ᾿ Ἐκεῖνον ποὺ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα γιὰ τὴ σωτηρία μας.


Μετ᾿ εὐχῶν 

Ὁ Μητροπολίτης† ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος


Ευχές από τα τμήματα μπάσκετ του Αργοναύτη Νέας Κίου


Τα τμήματα μπάσκετ και οι Ακαδημίες
του ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 
 εύχονται, Υγεία και Ευτυχία σε όλο τον κόσμο
&
πολλές επιτυχίες για την ομάδα μας τη Νέα Χρονιά!!! 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2016-2017
Α ΕΣΚΑΚ ΑΝΔΡΩΝ
A/AΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙΑΓΩΝΕΣΝΙΚΕΣΗΤΤΕΣΜΗΔΕΝΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑΔΙΑΦΟΡΑΜ.Ο. ΥΠΕΡΜ.Ο ΚΑΤΑ
1Α.Ο ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ17981-62551311269.4457.00
2ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 17981-6085436567.5660.33
3ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΕΧΑΙΟΥ 16972-7406578382.2273.00
4ΤΗΡΩΝΑΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 15963-6375667170.7862.89
5ΝΑΥΠΛΙΟ 2010 14954-6175942368.5666.00
6ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 14954-6005821866.6764.67
7ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ 14954-585578765.0064.22
8ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΣΤΡΟΥΣ14954-544567-2360.4463.00
9A.O ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ11927-478559-8153.1162.11
10ΑΤΡΕΑΣ ΜΥΚΗΝΩΝ10918-476558-8252.8962.00
11ΚΟΚΚΩΝΙ Α.Ο11927-522722-20058.0080.22
12ΚΡΑΝΙΔΙ Α.Ο9909-523621-9858.1169.00


Σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου... στη μουσική


1940: Ο Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης, κιθαρίστας, παραγωγός και σκηνοθέτης Frank Zappa (Frank Vincent Zappa 1940-1993) γεννήθηκε στη Βαλτιμόρη της πολιτείας Μέριλαντ. Στην τριαντάχρονη καριέρα του έγραψε rock, jazz, ηλεκτρονική και ορχηστική μουσική. Το 1964 ο Zappa δέχτηκε πρόταση από τον Ray Collins να παίξει κιθάρα στους The Soul Giants. Λίγο αργότερα, μετά την αποχώρηση του Collins, πήρε την θέση του βασικού τραγουδιστή. Δοκίμασαν διάφορα ονόματα και τελικά στα τέλη του 1965 μετονομάστηκαν σε The Mothers of Invention. Κυκλοφόρησαν πάνω από εξήντα άλμπουμ και ήταν η ψυχή του συγκροτήματος. Το 1995 το όνομα του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame ενώ το 1997 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy “Lifetime Achievement”. Αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες όπως Alice Cooper, Paul McCartney, Steve Vai, System of a Down κ.α. Δημοφιλή τραγούδια του: “Trouble Every Day”, “Who Are the Brain Police?”, “Peaches en Regalia”, “Bobby Brown Goes Down”, “Valley Girl” κ.α.


1946: Ο Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος The Beach Boys, Carl Wilson (Carl Dean Wilson 1946-1998) γεννήθηκε στο Hawthorne του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

1992: Ο θρυλικός Αμερικανός blues κιθαρίστας και τραγουδιστής Albert King (Albert Nelson 1923-1992) απεβίωσε σε ηλικία 69 ετών στο σπίτι του στο Μέμφις του Τενεσί από ανακοπή καρδιάς. Είναι γνωστός και ως “The Velvet Bulldozer” λόγω της σωματικής του διάπλασης με ύψος 1,92 και 118 κιλά. Θεωρείται ένας από τους “Τρεις Βασιλιάδες της blues κιθάρας” παρέα με τους B. B. King και Freddie King. Μεγάλοι κιθαρίστες όπως οι Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan κ.α. πέρασαν μεγάλο μέρος της ζωής τους μελετώντας το μοναδικό στυλ παιξίματος του. Μάλιστα ο Clapton είχε δηλώσει πως το τραγούδι-επιτυχία των Cream, “Strange Brew” (1967) καθώς και το άλμπουμ “Disraeli Gears” είναι επηρεασμένα από τον Albert King. Μεγάλη του επιτυχία το τραγούδι “As The Years Go Passing By”, το οποίο έχουν διασκευάσει και τραγουδήσει οι Animals, Carlos Santana, Gary Moore κ.α. Άλλα δημοφιλή τραγούδια του: “Born Under a Bad Sign”, “I’ll Play the Blues For You” κ.α.


Σαν σήμερα... στον Ελληνικό Κινηματογράφο


Σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου οι πρεμιέρες στον Ελληνικό Κινηματογράφο ήταν οι παρακάτω...

21 Δεκεμβρίου 1959 "Το αγοροκόριτσο"
21 Δεκεμβρίου 1964 "Ανεμοστρόβιλος" 
                                   "Ζητιάνος μιας αγάπης" 
                                   "Ο Αριστείδης και τα κορίτσια του" 
                                   "Οι προικοθήρες"
21 Δεκεμβρίου 1970 "Υπολοχαγός Νατάσσα" 
                                   "Κατηγορώ τους δυνατούς" 
                                   "Ο Θανάσης η Ιουλιέττα και τα λουκάνικα"
21 Δεκεμβρίου 1972 "Ο άνθρωπος που έσπαγε πλάκα"
Επίσης σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου 1999 έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βάσος ΑδριανόςΠΗΓΗ: retromaniax.gr

Ζώδια σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2016 - Αστρολογικές προβλέψεις


ΚΡΙΟΣ
Η σελήνη στο ζυγό σου δίνει διάθεση για επικοινωνία και κοινωνικότητα. Το περιβάλλον στη δουλειά είναι ευχάριστο και συνεργάζεσαι άψογα με τους συναδέλφους σου. Ένα μεγάλο επίτευγμα σου σήμερα προκαλεί το θαυμασμό των γύρω σου αλλά τονώνει και την αυτοπεποίθησή σου. Μια ευχάριστη είδηση έρχεται από άτομο από το παρελθόν για να σε ταρακουνήσει και να σου δώσει χαρά. Μετρίασε λίγο τα λόγια σου και προσπάθησε να είσαι επιλεκτικός σε αυτούς που εκμυστηρεύεσαι θέματά σου γιατί μπορεί να εκτεθείς. 

ΤΑΥΡΟΣ
Η σελήνη σε τετράγωνο με τον Ήλιο σου δίνει πλούσιο συναισθηματισμό. Μπορεί να δεις τον εαυτό σου να ξεσπάει σε κλάματα με μια διαφήμιση ή ένα τραγούδι. Το παρελθόν τριγυρίζει στο μυαλό σου. Συναντήσεις τυχαίες αναστατώνουν τη μέρα σου και σε βάζουν σε σκέψεις. Η σελήνη στον Ζυγό σε κάνει να θέλεις να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και την ανανέωσή σου. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης με φίλους. Κανόνισε μια επίσκεψη στο κομμωτήριο ή ένα σπά. Διασκέδασε και να είσαι ανοιχτός σε νέες γνωριμίες. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ο Ήλιος στον Αιγόκερο σου σε κάνει να στρέφεσαι σήμερα στα επαγγελματικά. Οι φιλοδοξίες σου τώρα είναι έντονες και νιώθεις ότι δεν μπορούν να περιμένουν. Ωστόσο με τον ανάδρομο Ερμή υπάρχουν καθυστερήσεις και αλλαγές στα σχέδια σου. Μην απογοητεύεσαι, μπορείς να πετύχεις ότι θέλεις. Χρειάζεται υπομονή και συνέπεια. Δεν μπορείς με τίποτα να ανεχθείς υποδείξεις των γύρω σου με αποτέλεσμα να έρχεσαι σε σύγκρουση. Προσπάθησε να κρατήσεις τις ισορροπίες ώστε να μη δημιουργηθεί  παρεξήγηση με αγαπημένα πρόσωπα χωρίς λόγο. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα υπάρχουν οικονομικά θέματα που σε απασχολούν. Κάτι δεν έχεις κάνει σωστά τον τελευταίο καιρό με αποτέλεσμα να έρχονται οι συνέπειες μαζεμένες. Λύση από πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος μπορεί να υπάρξει αλλά θα είναι προσωρινή. Συναισθηματικά, έχεις κάνει κι εκεί πολλά λάθη. Πρέπει να ξεχωρίσεις τον έρωτα από τη φιλία ή να συνειδητοποιήσεις ότι μια ιστορία που έχεις βασίσει πολλά πάνω της, δεν πάει άλλο. Δεν είναι εύκολο να προχωρήσεις δε λέω αλλά τα γεγονότα σε αναγκάζουν από μόνα τους. 

ΛΕΩΝ
Οικονομικές ανάσες παίρνεις σήμερα από χρήματα που έρχονται ξαφνικά. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξες σπάταλος τον τελευταίο καιρό. Στη δουλειά δεν υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή. Ναι είναι φορτωμένο το πρόγραμμα και δεν πάνε όλα όπως τα σχεδιάζεις αλλά η αποφασιστικότητα σου και η ψυχική σου δύναμη σε βοηθούν να ξεπεράσεις τα πάντα. Συναισθηματικά, η λίμπιντο σου είναι ανεβασμένη. Κάνεις νέες γνωριμίες και έχεις διάθεση για παιχνίδι και φλερτ. Μέχρι εδώ ωραία όλα αλλά μην επενδύσεις σε μια νέα γνωριμία με τον ανάδρομο Ερμή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η ερωτική σου διάθεση κάνει τους άλλους να κολλάνε πάνω σου σα μαγνήτης. Είναι και αυτή σου η γοητεία που δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Με λίγα λόγια έχεις αυτό που θέλεις στον έρωτα χωρίς να καταβάλεις ιδιαίτερη προσπάθεια.  Βέβαια αν δεν ξέρεις τι είναι αυτό που θέλεις τα πράγματα περιπλέκονται. Δραστηριοποιείσαι έντονα στο χώρο του σπιτιού σήμερα. Είτε αλλάζεις διακόσμηση, είτε κάνεις νέες αγορές, ή ακόμα προσπαθείς να λύσεις διάφορες ζημιές που είχαν προκύψει το προηγούμενο διάστημα. 

ΖΥΓΟΣ
Η σελήνη στο ζώδιό σου δίνει αρμονία στις σχέσεις που μέχρι τώρα δεν πήγαιναν καλά. Έτσι, αν έχεις ένα  φιλικό πρόσωπο που διέκοψες επικοινωνία ξαφνικά λόγο κάποιας παρεξήγησης, θα γεφυρωθούν τα χάσματα. Είναι κατάλληλη μέρα επίσης να ασχοληθείς με τη σχέση σου και το σύντροφό σου που έχεις παραμελήσει τελευταία. Αν είσαι ελεύθερος, πρόσωπα από το παρελθόν  κάνουν την εμφάνισή τους και ζητούν δεύτερη ευκαιρία. Να είσαι επιφυλακτικός, και να σκεφτείς καλά αν θες να ξαναμπλέξεις σε μια κατάσταση που έχεις ζήσει πάλι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ο Ήλιος στον Αιγόκερο δίνει θέληση και πείσμα για δουλειά. Σήμερα η αυτοπειθαρχία σου είναι άξια θαυμασμού. Βέβαια οι απαιτήσεις που έχεις από τους γύρω σου ώστε να ακολουθήσουν μια παρόμοια συμπεριφορά, είναι μεγάλες. Δεν δέχεσαι το όχι σαν απάντηση σε ότι ζητήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκρούσεις. Η σελήνη σε τετράγωνο με τον Ήλιο σε κάνει συναισθηματικό και ευάλωτο ως προς τα αγαπημένα πρόσωπα. Θέλεις να τους ευχαριστήσεις όλους και δεν σε νοιάζει το κόστος. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα υπάρχει ένταση στον εργασιακό χώρο. Αυξημένες υποχρεώσεις και πίεση χρόνου προκαλούν εκνευρισμό. Δεν υπάρχει όμως ανησυχία αφού μπορείς και ελίσσεσαι γρήγορα λύνοντας όλα τα θέματα που προκύπτουν. Υπάρχει μια ανάγκη για αποδοχή απο τους γύρω σου σε ότι και αν κάνεις. Συναισθηματικά, σχετική ηρεμία αν είσαι σε σχέση. Αν είσαι ελεύθερος υπάρχουν νέες γνωριμίες που νιώθεις ότι αξίζουν τον κόπο. Μη βιαστείς θα σου έλεγα να βγάλεις συμπεράσματα χρόνος θα δείξει. Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει και άτομο από το παρελθόν πάλι στη ζωή σου. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Με τον Ήλιο στο ζώδιο σου, έρχονται στο προσκήνιο θέματα καριέρας. Ξέρεις ότι αξίζεις το καλύτερο και κάνεις τα πάντα για να το αποκτήσεις. Σήμερα μπορεί να παρασυρθείς από τις φιλοδοξίες σου και να δημιουργήσεις κάτι μεγάλο. Γίνεσαι πηγή έμπνευσης για τους γύρω σου και κερδίζεις συγχαρητήρια. Διατηρείς μια επιφυλακτική στάση με τους γύρω σου και προτιμάς να δουλεύεις μόνος. Εξελίξεις υπάρχουν και στα συναισθηματικά. Άτομο από το παρελθόν εμφανίζεται και σε μπερδεύει  με τη συμπεριφορά του. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα με τη σελήνη στον Ζυγό σε ενδιαφέρει το τι θα πουν οι άλλοι για τη συμπεριφορά σου. Χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που κινείσαι για να μην  γίνεις τροφή για σχόλια και κουτσομπολιά. Υπάρχει από την άλλη έντονος ερωτισμός και διάθεση για φλερτ. Ασχολείσαι με το ταίρι σου ή το άτομο που σε ενδιαφέρει. Εκφράζεσαι έντονα και αληθινά. Υπάρχει βέβαια περίπτωση να μπλέξεις σε διπλές καταστάσεις αφού η γοητεία σου είναι αυξημένη και εσύ δεν θέλεις να χάσεις καμία ευκαιρία. 

ΙΧΘΕΙΣ
Ημέρα αποφάσεων η σημερινή. Βάζεις στόχους και κάνεις προγραμματισμό για το μέλλον. Είναι εύκολο βέβαια με τον ανάδρομο Ερμή να ανατραπούν όλα όσα σχεδιάζεις. Μείνε αφοσιωμένος στο στόχο σου και με λίγο παραπάνω προσπάθεια θα τα καταφέρεις. Οικονομικά παίρνεις κάποιες ανάσες, αρκετές για να σου ανέβει η διάθεση. Φίλοι και οικογένεια σήμερα υπάρχουν έντονα στη ζωή σου. Συγκεντρώσεις, φέρνουν χαλαρή και ευχάριστη διάθεση. Κάνεις αναδρομές στο παρελθόν και νοσταλγείς στιγμές. Υπάρχει έντονο κλίμα συγκίνησης. ΠΗΓΗ: zwdiasimera.gr

Τα γεγονότα, σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου


69: Η ρωμαϊκή γερουσία ανακηρύσσει τον Βεσπασιανό αυτοκράτορα.


72: Πεθαίνει ο Απόστολος Θωμάς, εκ των μαθητών του Χριστού.


1375: Πεθαίνει ο Ιταλός συγγραφέας και ουμανιστής Βοκκάκιος.


1596: Γεννιέται ο Πέτρος Μογίλας, μητροπολίτης Κιέβου και σημαντικός θεολόγος της Ορθοδοξίας. (Θαν. 22/12/1646)

1620: Αποβιβάζονται από το Μεϊφλάουερ στο Plymouth Rock οι πρώτοι άποικοι της Αμερικής.

1628: Γεννιέται ο Σάμουελ Καπρίκορνους, τσέχος συνθέτης. Το πραγματικό του όνομα είναι Σάμουελ Μπόξχορν. (Θαν. 10/11/1665)


1804: Γεννιέται ο Βρετανός συγγραφέας Μπέντζαμιν Ντισραέλι, ο οποίος το 1868 και το 1874-1880 θα γίνει πρωθυπουργός της Βρετανίας με την παράταξη των Συντηρητικών.


1807: Πεθαίνει ο Τζον Νιούτον, Άγγλος ιερωμένος και συγγραφέας. (Γεν. 24/7/1725)


1818: Γεννιέται η Αμαλία, πρώτη βασίλισσα της Ελλάδας.


1824: Πεθαίνει ο Τζέιμς Πάρκινσον, Άγγλος γιατρός. Περιέγραψε την ασθένεια των νεύρων που έλαβε τ' όνομά του. (Γεν. 11/4/1755)


1828: Δημοσιεύεται το διάταγμα, με το οποίο ο Ιωάννης Καποδίστριας ιδρύει στο Ναύπλιο τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

1849: Ιδρύεται ο πρώτος σύλλογος ice skating στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

1877: Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού American Bicycling Journal στην Βοστόνη.

1879: Γεννιέται ο "πατερούλης" Ιωσήφ Στάλιν, (Ιωσήφ Βισαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι), που άφησε πίσω του 11 εκατομμύρια θύματα, κυβερνώντας την Σοβιετική Ένωση.


1891: Πιστεύεται ότι, το μπάσκετ παίζεται για πρώτη φορά στο Springfield της Μασαχουσέτης με την συμμετοχή 18 παικτών και με μπάλα ποδοσφαίρου. Ο πρώτος όμως αγώνας, που θα καταγραφεί επίσημα, θα γίνει στις 11/3/1892.

1901: Στη Νορβηγία, οι γυναίκες ψηφίζουν για πρώτη φορά σε κοινοτικές εκλογές.

1909: Οι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, ο κάπταιν Τζον Κουκ δεν έφτασε ποτέ στο Βόρειο Πόλο, αναγνωρίζοντας έτσι τον Λίρι ως τον πρώτο κατακτητή της περιοχής.


1913: Τυπώνεται το πρώτο σταυρόλεξο. Διαθέτει 32 τετραγωνάκια και δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Ο Κόσμος της Νέας Υόρκης» ("The New York World").


1917: Γεννιέται ο Χάινριχ Μπελ, γερμανός συγγραφέας. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1972. («Η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ») (Θαν. 16/7/1985)


1925: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Σεργκέι Αϊζενστάιν «Θωρηκτό Ποτέμκιν».

1929: Το Ινδικό Εθνικό Κογκρέσο συνέρχεται στη Λαχώρη.

1930: Αιματηρές σκηνές εκτυλίσσονται στη Θεσσαλονίκη, όταν η αστυνομία επιτίθεται εναντίον των σιδηροδρομικών, που ζητούν τη χορήγηση του 13ου μισθού τους.

1931: Επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών εργατών σημειώνονται έξω από το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.


1937: Κάνει πρεμιέρα στο σινεμά το αριστούργημα του Ντίσνεϊ "Η Χιονάτη και οι επτά Νάνοι".


1937: Γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός Τζέιν Φόντα.

1940: Γεννιέται στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ ο Φρανκ Ζάππα, συνθέτης, κιθαρίστας, κινηματογραφικός παραγωγός και σατιρικός.


1940: Πεθαίνει ο Αμερικάνος συγγραφέας Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ.

1941: Η πολιορκία του Λένινγκραντ συνεχίζεται από τους Γερμανούς, με τεράστιες απώλειες για τους αμάχους. Υπολογίζεται ότι κάθε μέρα πεθαίνουν 3.000 άνθρωποι από πείνα και αρρώστιες.


1942: Στις ΗΠΑ, πεθαίνει σε ηλικία 84 ετών ο διάσημος ανθρωπολόγος Φραντς Μπόας, που είχε ασχοληθεί με τον πολιτισμό των Εσκιμώων.


1945: Πεθαίνει ο Αμερικανός στρατηγός Τζορτζ Πάττον σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στην Γερμανία. Νεαρός υπολοχαγός το 1912, αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με την ομάδα των ΗΠΑ στο μοντέρνο πένταθλο, όπου κατετάγη πέμπτος αφού απέτυχε στη σκοποβολή.


1947: Γεννιέται ο Ισπανός μουσικός Πάκο ντε Λουτσία.


1948: Γεννιέται ο Αμερικάνος ηθοποιός Σάμιουελ Τζάκσον.

1948: Ο «Δημοκρατικός Στρατός» επιτίθεται σε Έδεσα και Νάουσα.

1948: Το Τμήμα Προπαγάνδας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ καταγγέλλει την όπερα του Σεργκέι Προκόφιεφ «Η ιστορία ενός αληθινού ανθρώπου».

1948: Αεροπλάνο των Τσεχοσλοβακικών Αερογραμμών (CSA), που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρώμη - Αθήνα συντρίβεται στον Ταΰγετο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 23 επιβαίνοντες.

1949: Το Ισραήλ μεταφέρει σταδιακά την πρωτεύουσα από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

1951: Η Βουλή ψηφίζει το νέο σύνταγμα, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1952.


1952: Η Ελένη Σκούρα ορίζεται υποψήφια του Ελληνικού Συναγερμού (Αλέξανδρος Παπάγος) για τις επαναληπτικές εκλογές του Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Θα εκλεγεί και θα γίνει η πρώτη ελληνίδα βουλευτής.


1953: Γεννιέται στη Βουδαπέστη ο πιανίστας Αντράς Σιφ.


1954: Γεννιέται η Αμερικανίδα τενίστρια Κρις Έβερτ.

1956: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφαίνεται ότι, ο φυλετικός διαχωρισμός στα λεωφορεία είναι αντισυνταγματικός.


1957: Γεννιέται ο Αμερικανός κωμικός ηθοποιός Ρέι Ρομάνο.

1958: Ο στρατηγός Σαρλ Ντε Γκολ εκλέγεται νέος Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.


1959: Γεννιέται η Αμερικανίδα αθλήτρια του στίβου και πολυολυμπιονίκης Φλόρενς Γκρίφιθ Τζόινερ, η οποία θα πεθάνει ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς στις 21 Σεπτεμβρίου 1998.

1961: Ο Πρόεδρος της Κατάνγκα, Μωυσής Τσόμπε, συμφωνεί να θέσει τέλος στην απόσχιση από το Κονγκό.

1966: Η Σαουδική Αραβία κερδίζει στον τελικό την διοργανώτρια χώρα, τα Αραβικά Εμιράτα, με 4-2 στα πέναλτι και κατακτά το Κύπελλο Ασίας.

1967: Το θρυλικό συγκρότημα Rolling Stones κυκλοφορεί ένα καινούριο δίσκο, το "Their Satanic Majesties Request".


1968: Εκτοξεύεται επιτυχώς από τη Φλόριδα η διαστημική αποστολή "Απόλλο 8", η πρώτη επανδρωμένη αποστολή, με πλήρωμα τους Φρανκ Μπόρμαν, Τζέιμς Λόβελ και Γουίλιαμ Άντερς.

1969: Στον ποδοσφαιρικό αγώνα πρωταθλήματος ΟΦΗ- ΠΑΟΚ, που λήγει 3-1 και τα 4 γκολ σημειώνονται με κεφαλιές.


1971: Ο Αυστριακός Κουρτ Βαλντχάιμ γίνεται νέος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

1972: Η Αμερικανίδα τενίστρια Κρις Έβερτ γίνεται επαγγελματίας στα 18α γενέθλιά της. Στην καριέρα της θα κατακτήσει 18 τίτλους: 6 US Opens, 7 Roland Garros, 3 Wimbledon και 2 Australian Opens. Είναι η μόνη αθλήτρια που θα κερδίσει 1.000 μονά ματς έχοντας το καλύτερο ποσοστό (0.9) νίκης στην ιστορία του επαγγελματικού τένις.


1975: Ο Κάρλος το Τσακάλι επιτίθεται στα γραφεία του ΟΠΕΚ (Organization of Petroleum Exporting Countries) στη Βιέννη της Αυστρίας κατά τη διάρκεια συνόδου των Υπουργών Πετρελαίου. Γερμανοί και Άραβες τρομοκράτες εισβάλλουν στα γραφεία με αυτόματα όπλα και σκοτώνουν τρεις ανθρώπους, ενώ παίρνουν ως ομήρους άλλους 63, ανάμεσά τους 11 Υπουργούς. Η Αυστριακή αστυνομία υπακούει στα αιτήματα του Κάρλος, που ήταν η ραδιοφωνική μετάδοση ενός αντι-ισραηλιτινού μηνύματος και ένα λεωφορείο και ένα ιδιωτικό αεροσκάφος, που θα μεταφέρουν τους τρομοκράτες και του ομήρους. Όλοι οι όμηροι θα αφεθούν σώοι στην Αλγερία.


1976: Γεννιέται η ακοντίστρια Μιρέλα Μανιάνι.

1979: Στη Ροδεσία, οι στρατιωτικοί ηγέτες υπογράφουν συμφωνία ειρήνης, βάζοντας τέλος στον πόλεμο, που κόστισε τη ζωή σε 20.000 ανθρώπους.

1980: Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τα 24 δισ. δολάρια ως όρο για την απελευθέρωση των ομήρων στο Ιράν.

1981: Οι Cincinnatti κερδίζουν μετά από ρεκόρ 7 παρατάσεων με 75-73 τους Bradley στον αγώνα με το χαμηλότερο σκορ στην ιστορία του NCAA.

1982: Ο Νίκος Νιόπλιας κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα του ΟΦΗ στον αγώνα εναντίον του Απόλλωνα Αθηνών.

1983: Η Ισπανία προκρίνεται στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, όταν κερδίζει τη Μάλτα με 12-1. Η ομάδα των Ισπανών χρειαζόταν διαφορά 11 γκολ για την πρόκριση.

1984: Η Τζόρτζιαν Γουέλς γίνεται η πρώτη γυναίκα, που καρφώνει στον αγώνα μπάσκετ Βιρτζίνια-Τσάρλεστον (110-82).


1988: Ένα Boeing 747 της Pan-Am συντρίβεται στο Λόκερμπι της Σκωτίας, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο οι 259 επιβαίνοντες, καθώς και 11 κάτοικοι της πόλης. Το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση 103 από τη Φραγκφούρτη στο Ντιτρόιτ και η πτώση του αποδίδεται σε έκρηξη βόμβας, που τοποθέτησαν λίβυοι τρομοκράτες.


1990: Ο Μάικλ Δουκάκης, υποψήφιος των Δημοκρατικών, μετά την ήττα στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, από τον ρεπουμπλικανό Τζορτζ Μπους, τον πατέρα, ανακοινώνει ότι, εγκαταλείπει οριστικά την πολιτική.

1991: Εορτάζονται τα 100 χρόνια του μπάσκετ από το Springfield College, το κολέγιο στο οποίο ο Νέισμιθ εμπνεύστηκε το μπάσκετ. Πέντε μήνες πριν, τον Ιούνιο, η FIBA γιόρτασε τα 100 χρόνια στην Ελλάδα με το διεθνές τουρνουά "Centenary of Basket".


1992: Η 17Ν αναλαμβάνει την ευθύνη της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του βουλευτή της ΝΔ Λευτέρη Παπαδημητρίου ο οποίος τραυματίζεται σοβαρά στο πόδι.

1993: Η Τουρκία ανακοινώνει ότι, δεν θα δεχθεί τον παρατηρητή που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διακοινοτικές διαπραγματεύσεις στην Κύπρο.

1994: Το Βατικανό συνάπτει διπλωματικές σχέσεις με τα Σκόπια.

1995: Υπογράφεται η παραχώρηση των μεταλλείων Κασσάνδρας στην καναδική εταιρία "TVX Gold".

1996: Ο πρώην διεθνής Αργεντινός ποδοσφαιριστής Μάριο Κέμπες υπογράφει διετές συμβόλαιο με την Club Lushnja, ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Αλβανίας, και γίνεται ο πρώτος ξένος προπονητής στη χώρα μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο.

1997: Έλληνες και Ουκρανοί εμπειρογνώμονες μελετούν τα συντρίμμια του μοιραίου αεροσκάφους "Γιάκοβλεφ", που συνετρίβη στα Πιέρια Όρη.

2004: Στη Μοσούλη του Ιράκ, βομβιστής αυτοκτονίας σκοτώνει 22 άτομα σε αμερικανική βάση.


2009: Πεθαίνει ο Χρήστος Λαμπράκης, έλληνας εκδότης. (ΔΟΛ) (Γεν. 24/2/1934)


2010: Πεθαίνει ο Ιταλός προπονητής Έντσο Μπεαρζότ.