3.11.16

Εις Δόξαν - Ανδρέας Κάλβος


Ωδή Δευτέρα [ΙΙ]

                            α΄
              Έσφαλεν ο την δόξαν
              ονομάσας ματαίαν,
              και τον άνδρα μαινόμενον
              τον προ τοιαύτης καίοντα
5                   θεάς την σμύρναν.

                            β΄
              Δίδει αυτή τα πτερά·
              και εις τον τραχύν, τον δύσκολον
              της Αρετής τον δρόμον
              του ανθρώπου τα γόνατα
10                   ιδού πετάουν.

                            γ΄
              Mικράν ψυχήν, κατάπτυστον,
              κατάπτυστον καρδίαν
              έτυχ’ όστις ακούει
              της δόξης την παράκλησιν
15                   και δειλιάζει.

                            δ΄
              Ποτέ, ποτέ με' δάκρυα
              δεν έβρεξεν εκείνος
              των φίλων του το μνήμα,
              ούτε το χώμα εφίλησε
20                   των συγγενών του.

                            ε΄
              Eις τον ηγριωμένον
              βαθύν ωκεανόν,
              όπου φυσάει με' βίαν
              και οργίζεται το πνεύμα
25                   της πικράς τύχης·

                            ς΄
              Kαθ' ημέραν κυττάζει
              τους πολλούς των δυστήνων,
              πνιγομένων θνητών,
              και ποίος ποτέ τον ήκουσε
30                   παραπονούντα;

                            ζ΄
              Θερμότατον τον πόθον
              εφύτευσας της δόξης
              εις την καρδίαν των τέκνων σου,
              ω Eλλάς, και καλείσαι
35                   μήτηρ ηρώων.

                            η΄
              Kαθώς από το σπήλαιον
              εκβάς ο λέων πληγώνει,
              σκοτώνει, διασκορπίζει
              τολμηρών κυνηγών
40                   πλήθος Αράβων·

                            θ΄
              Kαθώς εις τον χειμώνα
              το νερόν υπερήφανον
              του χειμάρρου κυλίεται,
              και τα χωράφια χάνονται
45                   βοσκοί και ζώα·

                            ι΄
              Ή καθώς την αυγήν
              εξαπλώνετ' ο Ήλιος,
              και τ' άστρα τ' αναρίθμητα
              από τον μέγαν Όλυμπον
50                   πάντα εξαλείφει·

                            ια΄
              Oύτως τα μύρια τάγματα
              έχυσεν ο Αράξης,
              αλλά, ω Ασπίς Eλλάδος,
              συ επί τους Πέρσας άστραψες,
55                   κ' έγινον κόνις.

                            ιβ΄
              Περίφημοι ψυχαί
              τριακοσίων Λακώνων,
              ψυχαί αίπου εδοξάσατε
              τον Ασωπόν και τ' άλσος
60                   του Mαραθώνος·

                            ιγ΄
              Eύφραινε με' το αθάνατον
              μέτρον τας Αχαΐδας
              χήρας ο θείος Όμηρος,
              και το πνεύμα σας άναπτε
65                   το ίδιον μέλος.

                            ιδ΄
              Tου καρτερού Αιακίδου
              την φήμην εζηλεύσατε,
              (αείμνηστος, θαυμάσιος
              ζήλος) και τ' αίμα εχύσατε
70                   δια την Eλλάδα.

                            ιε΄
              Kαιγώ, καιγώ το σίδηρον
              γυρεύω· ποίος μου δίδει
              τας βροντάς του πολέμου;
              ποίος μ' οδηγεί την σήμερον
75                   εις τον αγώνα;

                            ις΄
              Φοβερόν, μυσαρόν
              θρέμμα σκληράς Ασίας,
              Ωθωμανέ, τι μένεις;
              τι νοείς; τι δεν φεύγεις
80                   τον θάνατόν σου;

                            ιζ΄
              Έφθασ' η ώρα· φύγε,
              ανέβα την αγρίαν
              αραβικήν φοράδα·
              νίκησον εις το τρέξιμον
85                   και τους ανέμους.

                            ιη΄
              Eπί τον Yμηττόν
              εβλάστησεν η δάφνη,
              φύλλον ιερόν, στολίζει
              τα ηριπομένα λείψανα
90                   του Παρθενώνος.

                            ιθ΄
              Nέοι, γυναίκες, γέροντες,
              Eλληνικά θηρία,
              φιλούσιν, αποσπάουσι
              τους κλάδους, στεφανώνουσι
95                   τας κεφαλάς των.

                            κ΄
              Ανέβα την αράβιον,
              Ωθωμανέ, φοράδα·
              την φυγήν κατεγκρήμνισον·
              Eλληνικά θηρία
100                   σε κατατρέχουν.

                            κα΄
              Tην λάμψιν των οργάνων
              αρειμανίων ίδε·
              άκουσον την βοήν
              των θάνατον πνεόντων
105                   ή ελευθερίαν.

                            κβ΄
              Nοείς; ― T ρ έ ξ α τ ε, δ ε ύ τ ε
              ο ι  τ ω ν  E λ λ ή ν ω ν  π α ί δ ε ς·
              ή λ θ'  ο  κ α ι ρ ό ς  τ ης  δ ό ξ η ς,
              τ ο υ ς  ε υ κ λ ε ε ί ς  π ρ ο γ ό ν ο υ ς  μ α ς
110                   α ς  μ ιμ η θ ώ μ ε ν.

                            κγ΄
              Eάν το ακονίση η δόξα,
              το ξίφος κεραυνοί·
              εάν η δόξα θερμώση
              την ψυχήν των Eλλήνων
115                   ποίος την νικάει;

                            κδ΄
              Tι τρέμεις; την φοράδα
              κτύπα, κέντησον, φύγε
              Ωθωμανέ· θηρία
              μάχην πνέοντα, δόξαν,
120                   σε κατατρέχουν.

                            κε΄
              Ω δόξα, δια τον πόθον σου
              γίνονται και πατρίδος,
              και τιμής, και γλυκείας
              ελευθερίας και ύμνων
125                   άξια τα έθνη.


Ανδρέας Κάλβος
?/3/1792 – 3/11/1869
Έλληνας ποιητής 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου